Vážení klienti, rodičia, pedagógovia 

 Aktuálne má naše centrum obnovenú prevádzku a poskytovanie odbornej činnosti v celom rozsahu. Viac v časti: AKTUALITY-OZNAM. Ďakujeme za porozumenie.

Vítame Vás na stránke 
Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v  Nových Zámkoch (ďalej CPPPaP).

UPOZORNENIE!      

aktuálne informácie nájdete v časti: Aktuality - oznam. 

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.

CPPPaP v Nových Zámkoch je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

  • Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.
  • Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.
  • Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.
  • Odborná starostlivosť a služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.
  • CPPPaP spolupracuje s ďalšími vecne príslušnými inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.
  • Odborní zamestnanci CPPPaP - psychológovia a špeciálni pedagógovia - sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.